Kvalitet

Vi strävar alltid efter att bli bättre och din händelse är viktig för oss.

Vård på vårt sätt

Socialstyrelsens nationella värdegrund, krav och förväntningar från kunder samt kvalitetsgarantier utgör grunden för det arbete som utförs. Det utgör samtidigt en garanti på att vår verksamhet bedrivs i enlighet med aktuell lagstiftning.

En viktig del av vårt arbete är att kontinuerligt utvärdera våra insatser gentemot vårdtagare och återrapportera till uppdragsgivare. Detta ger oss möjlighet att fånga upp eventuella brister eller förbättringsområden och agera snabbt för att åtgärda dem. Genom att ha en kontinuerlig uppföljning av personalinsatser kan vi säkerställa att vår personal arbetar på ett professionellt sätt och levererar vård av hög kvalitet.

För att ständigt arbeta med förbättringar använder vi oss av flera viktiga parametrar. En av dem är att dagligen bevaka arbetet i realtid med hjälp av teknik. Genom att ha möjlighet att övervaka och följa upp våra insatser dygnet runt kan vi snabbt identifiera eventuella avvikelser eller problem och vidta åtgärder för att korrigera dem.

Rapportera avvikelse

Vi prioriterar även återkoppling, utvärdering och förbättringar som en kontinuerlig process. Genom att aktivt söka feedback från våra vårdtagare, uppdragsgivare och andra berörda parter kan vi få insikter om hur vi kan förbättra vår verksamhet och möta deras behov på ett bättre sätt. Denna feedback hjälper oss att utveckla och implementera förbättringsåtgärder regelbundet.

En viktig resurs för att utvärdera och förbättra vår verksamhet är den omfattande datamängd som vi samlar in. Med 200 000 patientbesök per år har vi ett omfattande underlag att analysera och dra slutsatser från. Dessa insamlade data ger oss värdefull information om olika aspekter av vår verksamhet, inklusive kvaliteten på vår vård och eventuella områden där förbättringar kan göras. Genom att kontinuerligt analysera och utvärdera dessa data kan vi anpassa och förbättra vår verksamhet i enlighet med de behov och förväntningar som finns.

Sammanfattningsvis ligger Socialstyrelsens nationella värdegrund, krav och förväntningar från kunder samt kvalitetsgarantier till grund för vårt arbete. Genom daglig bevakning av arbetet i realtid, återkoppling, utvärdering och förbättringar, samt analys av insamlade data, strävar vi efter att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och leverera vård av högsta kvalitet.

Rapportera avvikelse